menu close
MENU

経済学部英語特修プログラム

上智大学経済学部では2016年に経済学英語特修プログラムを、2018年に経営学英語特修プログラムを開設しました。
経済学科生は経済学英語特修プログラムに、経営学科生は経営学部英語特修プログラムに登録することができます。
このプログラムの目的は、経済学・経営学を英語で学ぶことを通じ、海外留学やグローバルなキャリア形成に必要な能力を養うことにあります。