menu close
MENU

経営学専攻

経営学専攻

経営学、マーケティング論、会計学に関する深い学識と洞察力を養成します。